Comite Exectif
Conseil d’Administration
President du Conseil d’Administration Hitoshi Tanemoto
Directeuse Generale Yuko Tanemoto
Administraterice Atsuko Minami
Administrateur Michiaki Yamada
Commissaire aux comptes Yoshiki Watanabe
Commissaire aux comptes Ikki Kajihara